تلاوت قران مجید

شماره

نام سوره

آیات

نمایش


1

الحمد

7

کلیک کنید

2

البقرة

286

کلیک کنید

3

آل عمران

200

کلیک کنید

4

النساء

176

کلیک کنید

5

المائده

120

کلیک کنید

6

الانعام

165

کلیک کنید

7

الاعتراف

206

کلیک کنید

8

النفاق

75

کلیک کنید

9

التوبه

129

کلیک کنید

10

یونس

109

کلیک کنید

11

هود

123

کلیک کنید

12

یوسف

111

کلیک کنید

13

الرعد

43

کلیک کنید

14

ابراهیم

52

کلیک کنید

15

الحجر

99

کلیک کنید

16

النحل

128

کلیک کنید

17

الاسراء

111

کلیک کنید

18

الکهف

110

کلیک کنید

19

مریم

98

کلیک کنید

20

طه

135

کلیک کنید

21

الانبیاء

112

کلیک کنید

22

الحج

78

کلیک کنید

23

المومنون

118

کلیک کنید

24

النور

64

کلیک کنید

25

الفرقان

77

کلیک کنید

26

الشعرا

227

کلیک کنید

27

النمل

93

کلیک کنید

28

القصص

88

کلیک کنید

29

العنکبوت

69

کلیک کنید

30

الروم

60

کلیک کنید

31

لقمان

34

کلیک کنید

32

السجده

30

کلیک کنید

33

الاحزاب

73

کلیک کنید

34

سبا

54

کلیک کنید

35

فاطر

45

کلیک کنید

36

یس

83

کلیک کنید

37

الصافات

182

کلیک کنید

38

ص

88

کلیک کنید

 

شماره

نام سوره

آیات

نمایش

39

الزمر

/ 0 نظر / 5 بازدید